1. COMPO
 2. Ochrana osobních údajů

COMPO Prohlášení o ochraně osobních údajů

Děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek. Firmě COMPO neleží na srdci jen péče a ochrana vašich rostlin. Také ochrana vašeho soukromí při sběru a zpracování osobních údajů je záležitostí, kterou bereme velmi vážně. Cílem následujících informací je poskytnout vám přehled o zpracování vašich osobních údajů námi a o vašich právech podle právních předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů. Zpracováváme osobní údaje, které získáváme v rámci používání našich webových stránek kromě jiného zákazníky, uchazeči nebo ostatními zúčastněnými stranami (dále jen „vy“). Typ údajů, které zpracováváme a jak je využíváme, závisí především na požadovaných nebo dohodnutých službách; proto se na vás nebudou vztahovat všechny níže uvedené informace.

Kdo řídí zpracování dat a na který subjekt se mohu v tomto ohledu obrátit?

Regulátor je:
COMPO GmbH
Gildenstraße 38
48157 Münster
Německo
Telefon: +49 (0)251/ 3722 0
E-mail: info@compo.de
Na výše uvedenou adresu se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí klíčových slov DATA PROTECTION nebo pomocí následujícího e-mailového kontaktu: Datenschutz@compo.de

1. Za jakým účelem zpracováváme vaše údaje a na jakém právním základě?

Osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a se spolkovým zákonem o ochraně údajů (BDSG)

a) za účelem plnění smluvních závazků (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

Zpracování údajů může být provedeno v souvislosti s plněním smluv s vámi jako naším zákazníkem nebo za účelem provádění předsmluvních opatření.

b) v souvislosti s vyvažováním zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

V případě potřeby můžeme vaše osobní údaje zpracovat nad rámec vlastního plnění smlouvy na ochranu našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob. Příklady: Kontrola a optimalizace postupů pro analýzu potřeb za účelem přímého oslovení zákazníků, reklamy nebo průzkumu trhu a mínění, pokud z vaší strany nedošlo k vyjádření námitky proti požití vašich dat, za účelem uplatňování právních nároků a obrany v právních sporech, zajištění bezpečnosti IT a provozu IT společnosti, opatření týkající se řízení obchodu a vývoje služeb a produktů

c) na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely (např. pro marketingové účely, doručování newsletteru), zákonnost tohoto zpracování je dána na základě vašeho souhlasu.

d) na základě zákonných požadavků (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR) nebo ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e GDPR)

Kromě toho se na nás vztahují různé právní závazky, tj. právní požadavky (např. daňové zákony). Účely zpracování mimo jiné zahrnují plnění daňových právních povinností kontrol a podávání zpráv a mnoho dalších záležitostí.

e) v souvislosti se vznikem zaměstnaneckého poměru čl. 88 GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 BDSG)

Pokud se u nás budete ucházet o zaměstnání, může být rovněž provedeno zpracování vašich osobních údajů.

2. Co to nyní znamená konkrétně, pokud jde o poskytování těchto webových stránek se službami, které jsou na nich k dispozici?

2.1 POSKYTOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A VYTVÁŘENÍ LOG SOUBORŮ

Při každé návštěvě našich webových stránek náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace o systému počítače, ze kterého byly stránky navštíveny. Shromažďují se přitom následující údaje:

 • informace o typu prohlížeče a použité verzi
 • operační systém uživatele
 • poskytovatel internetových služeb uživatele
 • IP adresa uživatele
 • datum a čas přístupu
 • webové stránky, z nichž systém uživatele přistupuje k našim webovým stránkám a webové stránky, které jsou ze systému uživatele navštíveny prostřednictvím našich webových stránek

Tyto údaje jsou rovněž ukládány do log souborů našeho systému. Ukládání těchto údajů společně s ostatními osobními údaji uživatele se neprovádí. Právním základem pro dočasné uložení údajů do log souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Dočasné uložení IP adresy prostřednictvím systému je nezbytné pro umožnění odeslání webových stránek do počítače uživatele. Za tímto účelem musí být IP adresa uživatele po dobu trvání relace uložená. Uložení do log souborů se provádí za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. Údaje nám navíc slouží k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Vyhodnocení údajů pro marketingové účely se v této souvislosti neprovádí. Tyto účely představují náš oprávněný zájem na zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro dosažení účelu jejich shromažďování. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek se jedná o případ, kdy je příslušná relace dokončena.

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do log souborů jsou pro provoz webových stránek nezbytné. V důsledku toho neexistuje na straně uživatele možnost vyslovit nesouhlas.

2.2 SOUBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

Data poskytuje Cookiebot.

2.3 KONTAKTNÍ FORMULÁŘ A E-MAILOVÝ KONTAKT

Na našich webových stránkách jsou k dispozici kontaktní formuláře, které lze použít pro elektronický kontaktování. Pokud této možnosti využijete, budou nám zaslány údaje zadané do vstupní masky a budou uloženy. Jedná se o tyto údaje:

 • jméno
 • druhé jméno
 • příjmení
 • e-mailová adresa
 • název ulice a číslo popisné
 • poštovní směrovací číslo
 • město
 • telefonní číslo (dotazy)
 • fax
 • vaše zpráva / dotaz
 • obrázek

Za účelem zpracování vašich údajů je během procesu odesílání vyžádán váš souhlas a je odkázáno na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Alternativně je možné navázat kontakt prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V takovém případě budou osobní údaje zaslané s vaším e-mailem uloženy. V této souvislosti se údaje nepředávají třetím stranám. Tyto údaje budou použity výhradně pro vyřízení konverzace. Právní základ pro zpracování údajů je v případě poskytnutí vašeho souhlasu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Právním základem pro zpracování dat, která se předávají v rámci posílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavřít smlouvu, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Zpracování osobních údajů na vstupní masce nám slouží pouze ke zpracování navázaného kontaktu. V případě navázání kontaktu e-mailem i v tomto případě vzniká nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů. Další osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro dosažení účelu jejich shromažďování. U osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a údajů zaslaných e-mailem se jedná o tento případ, pokud je příslušná konverzace s vámi jako uživatelem ukončená. Tato situace nastane tehdy, kdy lze z okolností vyvodit, že dotčené skutečnosti jsou zcela vyjasněné.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Pokud nás kontaktujete e-mailem, můžete kdykoli vyjádřit námitku proti ukládání vašich osobních údajů. V takovém případě konverzace nemůže pokračovat. Za tím účelem nám prosím zašlete e-mail na Datenschuz@compo.de. Všechny osobní údaje uložené v průběhu navázání kontaktu budou v tomto případě vymazány, pokud neexistují zákonné doby uchovávání.

2.4 POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTOVATELŮM SLUŽEB

Například v souvislosti s využíváním služeb technické podpory našich smluvních partnerů nebo i v rámci spolupráce s našimi hostitelskými partnery se může stát, že tito poskytovatelé služeb budou moci osobní údaje zobrazit.

V současné době spolupracujeme s následujícími poskytovateli služeb z následujících důvodů:

iQuer: hosting   iQuer je naším hostingovým partnerem. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti iQuer naleznete zde.

Nexum: služby pro správu, odstraňování problémů a podpory: Nexum je náš konzultant v oblasti IT. Společnost má sídlo v Německu. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Nexum naleznete zde. 

Pokud vaše údaje zpracovávají tito poskytovatelé služeb, bude se zpravidla jednat pouze o údaje, které jste nám poskytli například pro elektronické navázání kontaktu nebo z jiných výše uvedených důvodů.

Právním základem pro dočasné zpracování vašich údajů pro výše uvedené účely je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Bez spolupráce s našimi poskytovateli služeb bychom vám webové stránky s nabízenými službami nebyli schopni poskytnout.

Zpracování osobních údajů nám slouží k udržování e-mailové korespondence s vámi a k nabídce a poskytování našich internetových stránek.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro dosažení účelu jejich shromažďování. V případě poskytování podpory jsou tak údaje u poskytovatele služeb bezprostředně po jejím ukončení smazány. V této souvislosti věnujte prosím pozornost také informacím o popisech uvedených výše v bodu 2, týkajících se zpracování údajů a možností námitek a odstranění.

3. Která práva si můžete nárokovat?

Každý subjekt údajů má právo na informace podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle článku 16 GDPR, právo na vymazání podle článku 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR, právo na námitku podle článku 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů z článku 20 GDPR. V případě práva na informace a práva na vymazání platí omezení podle § 34 a 35 BDSG. Kromě toho existuje právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu pro ochranu údajů (článek 77 GDPR ve spojení s § 19 BDSG).

Nám udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. To platí také pro zrušení prohlášení o souhlasu, která nám byla udělena před platností GDPR, tj. před 25. květnem 2018. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání má účinnost teprve do budoucna. Nemá to vliv na zpracování, která proběhla před odvoláním.

Obraťte se prosím v této věci na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Musím poskytnout své osobní údaje?

V rámci našeho obchodního vztahu musíte poskytnout osobní údaje nezbytné pro zahájení a vedení obchodního vztahu a plnění s tím spojených smluvních závazků nebo osobní údaje, které jsme povinni shromažďovat podle zákona. Bez těchto údajů budeme zpravidla muset odmítnout uzavření smlouvy nebo provedení zakázky nebo již nebudeme moci plnit stávající smlouvu a případně ji budeme muset ukončit.

5. Existuje automatizované rozhodování?

Nikoliv. V současné době nevyužíváme k navázání a vedení obchodních vztahů žádné plně automatizované rozhodování podle článku 22 GDPR. „Profilování“ se neprovádí.

6. Informace o vašem právu na námitku podle článku 21 GDPR

Individuální právo na vznesení námitky

Máte právo kdykoli z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace vznést námitku vůči zpracování s vámi spojených osobních údajů, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) a čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (zpracování údajů na základě vyvažování zájmů); to platí také pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu článku 4 č. 4 GDPR.

Pokud vznesete námitku, nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody ke zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování souží k vymáhání, vykonávání nebo obraně právních nároků.

Příjemce námitky

Námitka nevyžadující žádné konkrétní formální náležitosti může být s předmětem „Námitka“ a s uvedením vašeho jména, adresy a data narození odeslána na následující adresu:

COMPO GmbH
Gildenstraße 38, 48157 Münster
0251/ 3277 0
datenschuz@compo.de

7. Další informace

IPokud byste chtěli získat informace, které vám toto prohlášení o ochraně osobních údajů neposkytuje, nebo pokud byste chtěli získat více informací o konkrétní části, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato osoba vám ráda pomůže.